Era GDPR

10 ianuarie 2021 admin.aesi 0 Comments

Drd. Marius Cătălin MITREA

În era informațiilor, în care datele cu caracter personal au devenit mijloace și scopuri deopotrivă, necesitatea elaborării a unei protecții normative standardizante durabile cu aplicabilitate generală s-a dovedit a fi vitală. În demersul de reglementare și implementare, atât Uniunea Europeană (UE), cât și Statul Român, și-au asumat responsabilitatea garantării drepturilor fundamentale privind protecția datelor cu caracter personal prin instrumente normative specifice, potrivit competențelor exclusive, partajate și de sprijinire, în conformitate cu prevederile tratatelor UE.

Imperativ a fi prelucrate legal și echitabil, datele cu caracter personal au fost definite a fi orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. În ceea ce privește prelucrarea acestor date, instrumentul normativ general aplicabil, anume Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecția datelor, (în continuare, GDPR sau Regulamentul), cu aplicabilitate de la data de 25 mai 2018, a prevăzut imperiozitatea respectării drepturilor persoanei vizate (aspecte privind transparența și modalitățile de prelucrare).

În vederea garantării unei protecții eficiente în domeniu, prin Regulament au fost consacrate o serie de principii specifice, obligații (pentru operator) și drepturi (pentru persoana vizată), precum dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare, dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, drepturile de rectificare sau ștergere a acestora, dreptul privind restricționarea prelucrării, dreptul la notificarea rectificării, ștergerii sau a restricționării, drepturile la portabilitatea datelor, la opoziție, respectiv la dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

Cu toate acestea, în temeiul principiului proporționalității funcționale între interesele private și interesele publice, Regulamentul a prevăzut, în cazuri excepționale, posibilitatea ca sistemul normativ al Uniunii Europene (UE) sau sistemele normative ale Statelor Membre să impună anumite restricții în privința aplicării drepturilor, obligațiilor și principiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazurile în care o astfel de restricție respectă esența drepturilor și libertăților fundamentale și constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică.

Cazurile excepționale punctuale, reprezentând preponderent funcții ale expresiei suveranității de stat (inclusiv partajate, în cazul UE) vizează: securitatea națională; apărarea; ordinea publică; prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea sancțiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva amenințărilor la adresa securității publice și prevenirea acestora; alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, în special un interes economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar și fiscal și în domeniul sănătății publice și al securității sociale; protejarea independenței judiciare și a procedurilor judiciare; prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate; funcția de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar și ocazional, de exercitarea autorității oficiale în cazurile prevăzute de Regulament;  protecția persoanei vizate sau a drepturilor și libertăților altora; precum și punerea în aplicare a pretențiilor de drept civil.

Leave a Reply: